Yksityisyysehdot

 
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Molux Oy
y-tunnus 2254035-8
Suvilahdenkatu 10 A
00500 Helsinki
09-8775 2991

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Mikko Raatikainen
Sähköposti info@luova.fi

3. Rekisterin nimi
Molux Oy / Luova.fi:n (jäljempänä ”Luova.fi”) asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen ja ylläpitämiseen, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Rekisteriin tallennetaan rekisterin tietosisältökohdan mukaisia tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja Luova.fiin palveluiden käyttämisestä. Osto- ja käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten
 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • yrityksen tiedot (nimi, kotisivu)
 • kieli
 • maksuvälineet ja niitä koskevat tarpeelliset tiedot
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
 • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit, palautteet, reklamaatiot, mukaan lukien tuotteiden takuuta koskevat tiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
Asiakkuuden ja palveluiden käyttö- ja asiointi tiedot, kuten
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
 • rekisteröidyn ostotiedot tuotekohtaisesti
Luova.fin palveluiden, sivuston, viestinnän tai muiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen kuuluvien sisältöjen ja elementtien käyttö- ja asiointitiedot
 • rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö (kuten tuotearvostelut) ja niihin liittyvä aineisto
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
 • rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse antaessaan ja päivittäessään henkilötietojaan rekisterinpitäjän palveluissa, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä taikka asiakaspalvelurajapinnoissa.
Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhtiöiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

8.    Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9.    Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä rekisteröitymistä tai muutoin nimenomaista tilausta tai liittymistä edellyttävien palveluiden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.